Ogólne warunki świadczenia usług Tonezone

1. DEFINICJE
TONEZONE – spółka pod firmą “Tone Zone sp. z o.o.” z siedzibą w Gdańsku, ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk, adres korespondencyjny: Tone Zone sp. z o.o., Galeria Metropolia, II p. z dopiskiem „Tonezone”, ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598834, NIP 5252645294, REGON 363651101, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, świadcząca w Klubach Zajęcia dla Uczestników na zasadach przewidzianych Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług;
KLUBY – prowadzone przez Tonezone kluby fitness, których aktualna lista dostępna jest w Serwisie i Aplikacji Mobilnej, w których prowadzone są Zajęcia dla Uczestników;
ZAJĘCIA – prowadzone przez Tonezone w Klubach według ustalonego harmonogramu sportowo-rekreacyjne, tematyczne ćwiczenia grupowe skierowane do Uczestników, mające łącznie na celu poprawę ich kondycji fizycznej, a udział w których wymaga dokonania uprzedniej Rezerwacji;
OPŁATA – należność uiszczana przez Uczestników, którzy zawarli Umowę Członkowską albo Umowę o Pakiet Dni Wejściowych, w wysokości określonej każdorazowo w cenniku dla danej umowy i udostępnianej Uczestnikowi przed zawarciem umowy odpowiednio w Klubie, poprzez Serwis bądź w Aplikacji;
UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polski, która zawrze z Tonezone Umowę Członkowską, Umowę na Pakiet Dni Wejściowych bądź Umowę o Jednorazowe Wejście;
UMOWA CZŁONKOWSKA- zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Tonezone odpłatna umowa o świadczenie usług poprawy kondycji fizycznej polegających na świadczeniu przez Tonezone w Klubach Zajęć dla Uczestników uprawniająca Uczestnika do udziału w nieokreślonej ich liczbie w danym Zadeklarowanym Okresie Członkostwa – po dokonaniu każdorazowo uprzedniej Rezerwacji;
ZADEKLAROWANY OKRES CZŁONKOSTWA – minimalny czas, na jaki Uczestnik zobowiązuje się zawrzeć Umowę Członkowską, liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Członkowskiej do ostatniego dnia ostatniego miesiąca Zadeklarowanego Okresu Członkostwa,; nie dotyczy Uczestników, którzy korzystają z Zajęć na podstawie Umowy o Pakiet Zajęć bądź Umowy o Jednorazowe Uczestnictwo.
SERWIS – serwis internetowy “Tonezone” świadczony przez Tonezone drogą elektroniczną pod adresem domenowym https://www.tonezonenewyou.pl umożliwiający zawarcie Umowy Członkowskiej;
OGÓLNE WARUNKI – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług regulujące prawa i obowiązki Tonezone oraz Uczestników w związku ze świadczeniem Zajęć na podstawie Umowy Członkowskiej, Umowy o Pakiet Dni Wejściowych bądź Umowy o Jednorazowe Wejście.

 

2. UMOWA CZŁONKOWSKA

1. Uczestnik zawiera odpłatną Umowę Członkowską poprzez Serwis.
2. Umowa zawarta jest z chwilą wypełnienia przez Uczestnika Formularza Rejestracji i zaakceptowania Ogólnych Warunków.
3. Umowa Członkowska jest zawierana na okres 2 miesięcy.

4. Przez cały Zadeklarowany Okres Członkostwa Uczestnik obowiązany jest uiszczać Opłatę w wysokości ustalonej z Uczestnikiem dla wybranego Zadeklarowanego Okresu Członkostwa. Opłata naliczana jest tygodniowo / miesięcznie / płatne z góry..
5. Opłaty z tytułu Umowy Członkowskiej mogą być uiszczane przez Uczestnika:
1) stałym cyklicznym obciążeniem rachunku karty kredytowej po zaakceptowaniu Umowy Członkowskiej.

2) w przypadku opłaty innym sposobem niż obciążenie karty kredytowej/debetowej istnieje możliwość pobrania opłaty dodatkowej w wysokości ustalonej przez menagera klubu.
6. W przypadku wyboru uiszczania Opłaty stałym cyklicznym obciążeniem rachunku karty kredytowej, środki pieniężne będą pobierane przez Tonezone każdego  dnia miesiąca, którego została podpisana umowa. W przypadku braku dostępnych środków, Tonezone podejmie czynności w celu pobrania Opłaty w kolejnych dniach.
7. Uczestnik będący stroną Umowy Członkowskiej zapewnia dostępność środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej Opłacie na rachunku karty kredytowej w dniu, o którym mowa w pkt. 7 powyżej.

 

 

7. WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU I APLIKACJI

1. Tonezone świadczy Serwis  na zasadach przewidzianych Ogólnymi Warunkami.
3. Serwis umożliwia Uczestnikom zawieranie droga elektroniczną Umowy Członkowskiej oraz Umowy o Pakiet Zajęć na warunkach określonych w pkt. 3 i 4 Ogólnych Warunków.
4. Aplikacja umożliwia Uczestnikom zawieranie drogą elektroniczną Umowy o Pakiet Dni Wejściowych na warunkach określonych w pkt. 4 Ogólnych Warunków.
5. Zawarcie Umowy Członkowskiej  następuje z chwilą dokonania przez Uczestnika wyboru odpowiedniej umowy, wypełnienia przez Uczestnika Formularza Członkowskiego oraz zaakceptowania Ogólnych Warunków drogą elektroniczną.
7. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
1) posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowaną przeglądarką stron internetowych umożliwiającą swobodny dostęp do zasobów Internetu (komputer osobisty, tablet, smartfon);
2) aktywne połączenie z Internetem.
9. Tonezone oraz Uczestnik obowiązani są do niedostarczania poprzez Serwis oraz Aplikację jakichkolwiek treści niedozwolonych.
10. Serwis  wykorzystują pliki cookies. Szczegółowe informacje o ich rodzaju, funkcjach oraz sposobie ich wyłączania zawiera Polityka Prywatności.

 

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (ON-LINE)
1. Uczestnik będący konsumentem, który zawarł z Tonezone Umowę Członkowską na odległość, tj. poprzez Serwis, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie siedmiu (7) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować Tonezone o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na podany adres e-mail Tonezone New You).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Uczestnik przekaże na jeden z adresów Tonezone wskazanych poniżej, informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Tonezone zwróci Uczestnikowi wszystkie otrzymane Opłaty, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym Tonezone poinformowano o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wykorzystane przez Uczestnika bez żadnych dodatkowych opłat.
5. Uczestnik jest uprawniony do żądania rozpoczęcia wykonywania umowy przez Tonezone poprzez rozpoczęcie korzystania z Zajęć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takim przypadku, jeżeli Uczestnik skorzysta z prawa odstąpienia od umowy po skorzystaniu z Zajęć, jest on obowiązany do uiszczenia Opłaty za świadczenia spełnione przez Tonezone do chwili odstąpienia. Należną kwotę oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem Opłat objętych umową, której stroną był dany Uczestnik.
6. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza podanego niżej, jednakże nie jest to obowiązkowe:

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Do: Tone Zone sp. z o.o.
Adres: Galeria Metropolia, II p. z dopiskiem „Tonezone”
ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk,

Adres poczty e-mail: trener@tonezonenewyou.pl
Odstąpienie od umowy
Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy następującej usługi:
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Dane adresowe konsumenta:
Podpis konsumenta (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:

 

10. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW I KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Tonezone, tj. spółka pod firmą “Tone Zone sp. z o.o.” z siedzibą w Gdańsku, ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598834, NIP 5252645294, REGON 363651101, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy, której stroną jest Uczestnik, w szczególności zaś prowadzenia Zajęć, rozliczania i dochodzenia roszczeń z tytułu Opłat, rozpatrywania reklamacji, kontroli wejść do Klubów oraz w celu marketingu produktów i usług własnych Tonezone.
3. Uczestnik może udzielić dodatkowej, dobrowolnej zgody na przesyłanie mu newsletteru na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
4. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym administratorom danych bez uprzedniej zgody Uczestników.
5. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego jej wykonywania przez Tonezone.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

10. REKLAMACJE

1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń bądź uwag do wykonywania umowy przez Tonezone albo skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt. 9 Ogólnych Warunków, uprzejmie prosimy o składanie reklamacji, wniosków bądź oświadczeń:
1) bezpośrednio w Klubie Uczestnika;
2) poprzez formularz dostępny w Serwisie;
3) pisemnie na adres korespondencyjny Tonezone.
2. Reklamacje powinny zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania Uczestnika i nawiązania z nim kontaktu oraz zawierać opis zgłaszanego zastrzeżenia.
3. Reklamacje będą rozpoznawane przez Tonezone niezwłocznie. Użytkownik będzie powiadomiony o wyniku reklamacji nie później niż w terminie czternastu (14) dni od jej zgłoszenia.

 

W PRZYPADKU SYTUACJI NIEUWZGLĘDNIONYCH W WARUNKACH ŚWIADCZEŃ USŁUG TONEZONE LUB SPRAWACH SPORNYCH OSOBĄ DECYZYJNĄ JEST MANAGER KLUBU.7